วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่10:อุดมการณ์ทางการเมือง

อุดมการณ์ทางการเมือง
Political Ideology
สาระครอบคลุม
1.ความหมายของอุดมการณ์ทางการเมือง
2.ประโยชน์ของอุดมการณ์ทางการเมือง
3.ประเภทของอุดมการณ์ทางการเมือง

---------------------------------------
ความหมายของอุดมการณ์ทางการเมือง
Political Ideology คือ ระบบความเชื่อที่อธิบายและให้ความชอบธรรมแก่ระบบทางเศรษฐกิจและทางการปกครองของสังคมใดสังคมหนึ่ง
ประโยชน์ของอุดมการณ์ทางการเมือง
1.เพื่อการปกครองและการรวมกลุ่มคนเข้าไว้ด้วยกัน
2.เพื่อชักจูงคนให้เสียสละเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
3.เพื่อขยายอำนาจของรัฐบาล
----------------------------------------
ประเภทของอุดมการณ์ทางการเมือง
1.Anarchism
2.Communism
3.Socialism
4.Democracy
5.Fascism

---------------------------------------
Anarchism ลัทธิอนาธิปัตย์
เป็นอุดมการณ์ทางการเมือง ที่
-ต่อต้านการมีองค์การทางการเมือง
-ต้องการขจัดหรือทำลายแกนกลางทางการเมืองคือรัฐ
-ยกย่องนับถือความเป็นมนุษย์

Communism ลัทธิคอมมิวนิสต์
เป็นอุดมการณ์ทางการเมือง ที่
-เรียกร้องให้กำจัดสถาบันต่างๆของพวกนายทุน
-สถาปนาสังคมรวมอำนาจทางเศรษฐกิจมาไว้กับส่วนกลาง
-สร้างสังคมที่ไม่มีชนชั้นและไม่มีรัฐ
-การดำเนินสู่เป้าหมายให้ใช้วิธีรุนแรง
------------------------------------
Socialism ลัทธิสังคมนิยม
เป็นอุดมการณ์ทางการเมือง ที่
-ให้สรรพสิ่งทั้งปวงเป็นของกลางเพื่อให้คนทุกชั้นได้บริโภค
-สร้างสังคมที่ปราศจากความอยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมกัน
-ให้มนุษย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยให้พิจารณาถึงผู้ยากจนเป็นกรณีพิเศษ
-การดำเนินไปสู่เป้าหมายให้ใช้สันติวิธี
--------------------------------
Democracy ประชาธิปไตย
เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่
-ยึดปัจเจกชนนิยม
-ให้เสรีภาพ
-ให้ความเสมอภาค
---------------------------------
ลัทธิฟาสซิสต์
เป็นอุดมการณ์ทางการเมือง ที่
-ให้รัฐมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ
-ให้รัฐเข้าควบคุมพฤติกรรมทางการเมืองของชาติ
-ให้ความสำคัญแก่ผู้นำ
-ต่อต้านลัทธิประชาธิปไตยและลัทธิคอมมิวนิสต์
-------------------------------------------
คำถามท้ายบท :
อุดมการณ์ทางการเมือง
จงตอบคำถามเพียงย่นย่อพอได้ความ(ข้อ 1-30)
1.อุดมคติ มักเป็นเรื่องของตัวบุคคล แต่ อุดมการณ์ เป็นเรื่องของสิ่งใด
2.อุดมการณ์ มีลักษณะเป็นข้อเรียกร้องแบบใด
3.ลิขิต ธีรเวคิน อธิบาย อุดมการณ์ไว้อย่างไร
4.ลัทธิอนาธิปัตย์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
5.ลัทธิคอมมิวนิสต์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
6.ลัทธิสังคมนิยม ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
7.ลัทธิประชาธิปไตย ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
8.ลัทธิฟาสซิสต์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
9.ปรัชญาสโตอิค มีอิทธิพลต่อลัทธิอนาธิปัตย์ในเรื่องใด
10.ซิเซโร กล่าวถึงอำนาจสูงสุดในรัฐว่าอยู่กับผู้ใด
11.ลัทธิสุขสำราญ คือลัทธิอะไร
12.Limited Government มีความหมายว่ากระไร
13.จอห์น สจ๊วต มิลล์ ให้การสนับสนุนลัทธิใด
14.ไมเคิล บาคูนิน ให้การสนับสนุนอุดมการณ์ทางการเมืองแบบใด
15.ทฤษฎีวิวัฒนาการ เป็นทฤษฎีมีสาระกล่าวถึงเรืองอะไร
16.ลัทธิคอมมิวนิสต์ มีเป้าหมายสุดท้ายคืออะไร
17.ใครคือผู้วางรากฐานของลัทธิคอมมิวนิสต์
18.Historical Materialism มีความหมายว่าอะไร
19.Economic Determinism มีความหมายว่าอะไร
20.โครงสร้างส่วนบน(Superstructure) ตามความเห็นของมาร์กคืออะไร
21.Dialectical materialism คืออะไร
22.The Communist Manifesto คืออะไร
23.The Union of Soviet Socialist Republics คืออะไร
24.Utopian Socialism คืออะไร
25.Democratic  Socialism คืออะไร
26.หนังสือชื่อ Utopia เป็นงานเขียนของนักปรัชญาท่านใด
27.สมาคมเฟเบียน มีใครร่วมก่อตั้งบ้าง
28.นครแห่งประชาธิปไตยมากที่สุดของกรีซสมัยโบราณคือนครรัฐใด
29.Individualism แปลว่าอะไร
30.หัวหน้าพรรคฟาสซิสต์ของอิตาลีคือผู้ใด
จงตอบคำถามโดยให้รายละเอียดมากที่สุด(ข้อ 31-35)
31. ประโยชน์ของอุดมการณ์ทางการเมืองมีอะไรบ้าง
32. คาร์ล มาร์กซ์  อธิบาย ลัทธิวัตถุนิยมเชิงประวัติศาสตร์(Historical
 Materialism) ไว้อย่างไรบ้าง
33. จงสรุปความในคำประกาศของคอมมิวนิสต์ ซึ่งมาร์กซ์และเองเกลส์ร่วมกันร่าง
34.เหมาเจ๋อตุง ได้ใช้ตำรับพิชัยสงครามของ ซุนจื่อ ไว้กี่ประการ คืออะไรบ้าง
35.ความเสมอภาค ตามลัทธิประชาธิปไตยมีอะไรบ้าง

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 9 : กระบวนการทางการเมืองกระบวนการทางการเมือง

(Political Process)


ครอบคลุมหัวข้อย่อยต่อไปนี้:

1.รูปแบบของรัฐบาล
2.พรรคการเมือง
3. กลุ่มกดดัน
4.ระบบราชการ

 -------------------------------

รูปแบบของรัฐบาล(Government)

-รัฐบาลแบบรัฐสภา (Parliamentary Government)

แม่แบบคือระบบของอังกฤษ

 -รัฐบาลแบบประธานาธิบดี(Presidential Government)

แม่แบบคือระบบของสหรัฐอเมริกา

 ---------------------------------

พรรคการเมือง(Political Party)

-ความหมายของพรรคการเมือง

-กำเนิดของพรรคการเมือง

1.ทฤษฎีสถาบัน

2.ทฤษฎีประวัติศาสตร์และสถานการณ์

3.ทฤษฎีพัฒนาการ-องค์การของพรรคการเมือง

1.การจัดรูปองค์การของพรรค

2.กลไกของพรรค

3.นโยบายของพรรค

4. การเงินของพรรค

5. การประชุมพรรค

-หน้าที่ของพรรคการเมือง

1.ประกาศนโยบายของพรรค

2.ส่งผู้แทนพรรคสมัครรับเลือกตั้ง

3. เป็นรัฐบาลเมื่อได้คะแนนเสียงข้างมาก

4. เป็นฝ่ายค้านเมื่อได้คะแนนเสียงข้างน้อย

5.ประสานระหว่างกลุ่มผลประโยชน์

-การแบ่งพรรคการเมือง

1.ระบบพรรคเดียว

(One Party System)

2. ระบบสองพรรค

(Two Party System)

3.ระบบหลายพรรค

(Multi-Party System

-จำนวนพรรคการเมือง

นักการเมืองกับข้าราชการประจำ

-ข้าราชการหรือข้ารัฐการ ต้องเป็นกลางทางการเมือง
-----------------------------------------

กลุ่มกดดัน
(Pressure Group)

กลุ่มบุคคลที่พยายามรักษาและทรงไว้ซึ่งอำนาจทางการเมืองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ

-กำเนิดของกลุ่มกดดัน

แยกการรวมกลุ่มเป็น 3 ประเภท

-ประเภทของกลุ่มกดดัน

1.กลุ่มผลประโยชน์

2.กลุ่มส่งเสริม

3.กลุ่มกดดันทางเชื้อชาติ

4. กลุ่มข้าราชการ

----------------------------------

ระบบราชการ

(Bureaucracy)

1.ความหมายของระบบราชการ

2.ประวัติระบบราชการ

3. รูปแบบระบบราชการ

ระบบราชการ

-ความหมายของระบบราชการ

-ประวัติระบบราชการ

-รูปของระบบราชการ

----------------------------------------


คำถามท้ายบท
กระบวนการทางการเมือง

รูปแบบของรัฐบาล
1.จรูญ สุภาพ  อธิบาย กระบวนการทางการเมือง ว่าอย่างไร
2.Parliamentary Government คืออะไร
3. Presidential  Government คืออะไร
4. ประเทศใดเป็นแหล่งกำเนิดหรือแม่บทของการปกครองในระบบรัฐสภา
5.ในรัฐบาลแบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีมีที่มาอย่างไร
6. ในรูปแบบรัฐบาลแบบรัฐสภา ถ้ารัฐสภาไม่รับรองนโยบายของคณะรัฐมนตรี จะเกิดเหตุการณ์เช่นไร
7.ในรูปแบบรัฐบาลแบบประธานาธิบดี Separation of Power คืออะไร
8.ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอยู่ในตำแหน่งสมัยละกี่ปี
9.ในรูปแบบของรัฐบาลแบบประธานาธิบดี ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะรัฐมนตรี
10. การคานอำนาจ ในภาษาอังกฤษใช้ว่าอย่างไร
11. ในรูปแบบของรัฐบาลแบบประธานาธิบดี Checks and Balances คืออะไร
12.หน่วยงานใดมีสิทธิที่จะกล่าวโทษประธานาธิบดี เช่นในกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขายชาติ

พรรคการเมือง
13. พรรคการเมือง ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
14.หยุด แสงอุทัย อธิบายพรรคการเมืองว่าอย่างไร
15.ที.เอส. สตีเวนสัน ให้คำนิยามพรรคการเมืองว่าอย่างไร
16. Single Party System คือระบบอะไร
17.Two Party System คือระบบอะไร
18. Multi-Party System คือระบบอะไร

นักการเมืองกับข้าราชการประจำ
19.ตามหลักวิชาการนั้น ฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจำควรจะแยกออกจากกันเพราะเหตุใด
20.ในประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา ข้าราชการประจำจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อเทียบกับนักการเมือง

กลุ่มกดดัน
21. Pressure group คือกลุ่มอะไร
22. Business Group คือกลุ่มอะไร
23. Interest Group คือกลุ่มอะไร

ระบบราชการ
24. ระบบราชการ ถอดศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่าอะไร
25. ระบบราชการสมัยใหม่ ซึ่งเริ่มขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยได้เริ่มในวงการใดก่อน
26. ระบบผู้นำแบบบุญญาธิการมีมีลักษณะอย่างไร
27.ระบบราชการแบบอุปถัมภ์ มีลักษณะอย่างไร
28. ระบบราชการแบบคุณธรรม มีลักษณะอย่างไร
29.ระบบราชการแบบวรรณะมีความโดดเด่นอยู่ในประเทศใด
30. Guardian Bureaucracy คือระบบราชการแบบใด
----------------------
ตอบคำถามโดยแจงรายละเอียดให้มากที่สุด (ข้อ 31-35)
31.จงแจกแจงถึงข้อดีและข้อเสียของรัฐบาลแบบรัฐสภา
32.พรรคการเมืองแบ่งออกเป็น  3 ระบบ คืออะไรบ้าง
33.หน้าที่ของพรรคการเมืองมีอะไรบ้าง
34. องค์การและการจัดการของพรรคการเมืองควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง
35. กลุ่มผลประโยชน์ (Interest groups) คืออะไร จงยกตัวอย่างกลุ่มผลประโยชน์มาสัก 4 ตัวอย่าง

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 8 : สถาบันทางการเมือง

สถาบันทางการเมือง
Political Institutions
ครอบคลุมสถาบันใหญ่ 4 สถาบันต่อไปนี้:
1.รัฐธรรมนูญ
2.สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ
3.สถาบันฝ่ายบริหาร
4.สถาบันฝ่ายตุลาการ

รัฐธรรมนูญ (Constitution)
-ความหมายของรัฐธรรมนูญ
1.คำนิยามของออสติน แรนนี
2.คำนิยามของ เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์

-การแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญ
1.รัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณี
2.รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
3.รัฐธรรมนูญกษัตริย์และรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
4.รัฐธรรมนูญรัฐเดี่ยวและรัฐธรรมนูญรัฐรวม


-ที่มาของรัฐธรรมนูญ
1.โดยการวิวัฒนาการ
2.โดยการปฏิวัติหรือรัฐประหาร
3.โดยประมุขของรัฐเป็นผู้มอบให้
4.โดยการมีรัฐหรือประเทศใหม่
5.โดยประเทศผู้ยึดครองเป็นผู้มอบให้

-ลักษณะของรัฐธรรมนูญที่ดี
1.มีข้อความที่ชัดเจนแน่นอน
2.มีบทบัญญัติครบถ้วน
3.มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
4.จะต้องสั้น
5.มีบทบัญญัติว่าด้วยวิธีการแก้ไข

สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ(Legislative)
-องค์ประกอบของสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ
1.ระบบสภาเดียว (Unicameral)
2.ระบบสองสภา (Bicameral)
-ระบบสองสภาของอังกฤษ(Parliament)
1.สภาขุนนาง (House of Lords)
2.สภาสามัญ (House of Commons)

-ระบบสองสภาของสหรัฐอเมริกา(Congress)
1.สภาสูง(Senates)
2.สภาผู้แทนราษฎร(House of Representatives)

สถาบันฝ่ายบริหาร(Executive)
-การปกครองแบบรัฐสภา
(Parliamentary System)
-การปกครองแบบประธานาธิบดี
(Presidential System)

สถาบันฝ่ายตุลาการ(Judiciary)
-การจัดตั้งองค์การฝ่ายตุลาการ
-วิธีการแต่งตั้งและเลือกตั้งผู้พิพากษา
-วาระการอยู่ในตำแหน่งของผู้พิพากษา
-การพ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษา
 ------------------------------------
คำถามท้ายบท
สถาบันทางการเมือง

จงตอบคำถามเพียงย่นย่อ(ข้อ 1-30)
หัวข้อย่อย รัฐธรรมนูญ
1.สถาบัน มีความหมายว่าอะไร
2.รัฐธรรมนูญได้ชื่อเป็นกฎหมายสูงสุดเพราะเหตุใด
3.ออสติน แรนนี อธิบายรัฐธรรมนูญว่าอย่างไร
4.เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ อธิบายรัฐธรรมนูญว่าอย่างไร
5.รัฐธรรมนูญประเภท “unwritten Constitution” เป็นอย่างไร
6.Absolute Monarchy คืออะไร
7.Constitutional Monarchy คืออะไร
8.รัฐธรรมนูญรัฐเดี่ยว และรัฐธรรมนูญแบบรัฐรวม มีลักษณะต่างกันอย่างไร

หัวข้อย่อย สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ
9.ระบบสภาเดียว เป็นอย่างไร
10.ระบบสองสภา เป็นอย่างไร
11.สภาล่างของอังกฤษ คือสภาอะไร
12.สภาสูงของอังกฤษ คือสภาอะไร
13.สภาล่างของสหรัฐอเมริกา คือสภาอะไร
14.สภาสูงของสหรัฐ คือสภาอะไร
15.รัฐสภาของอังกฤษมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร
16.รัฐสภาของสหรัฐอเมริกามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร

หัวข้อย่อย สถาบันฝ่ายบริหาร
17.ฝ่ายบริหารตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
18. The first among equal แปลว่าอย่างไร
19.The first among equal เป็นสถานะทางการเมืองของผู้ใด
20.Collective responsibility หมายถึงอะไร
21. Privy Council คืออะไร
22. พรรคอนุรักษนิยมของอังกฤษมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร
23.พรรคกรรมกรของอังกฤษมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร
24.ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ใดเป็นประมุขรัฐ และผู้ใดเป็นประมุขรัฐบาล

หัวข้อย่อย ฝ่ายตุลาการ
25.ฝ่ายตุลาการ ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร
26.Checks and balances คืออะไร
27.Supreme Court คืออะไร
28.ในสหรัฐอเมริกา  ใครเป็นผู้มีอำนาจเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลสูงสุด
29.ศาลอุทธรณ์ใช้ในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
30.ในสหรัฐอเมริกา คณะผู้พิพากษาของศาลใดดำรงอยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิต
 -------------------------------
ตอบคำถามโดยลงในรายละเอียด(ข้อ 31-35)
31.รัฐธรรมนูญมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
32.จงแสดงถึงลักษณะข้อดีของระบบสองสภามาอย่างละเอียด
33.จงแสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา และการปกครองแบบแบบรัฐสภาของอังกฤษ
34. จงกล่าวถึงหน้าที่ของฝ่ายตุลาการอย่างละเอียด
35. จงอธิบายถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดตั้งองค์การสถาบันฝ่ายตุลการ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Flagcounter

free counters

Google Analytics

บทความที่ได้รับความนิยม